Stichtse Landbrief

Nieuws

Provinciale Staten van Utrecht willen 650 jaar democratie herdenken

In Provinciale Staten van Utrecht is door nagenoeg alle fracties samen een voorstel ingediend om in 2025 te herdenken dat de Stichtse Landbrief 650 jaar geleden getekend is. Een moment om niet alleen het 650-jarig bestaan van de Staten van Utrecht te vieren, maar ook aandacht te besteden aan hoe democratie vorm krijgt in de veranderende taken en rollen van provincies. De Commissaris van de Koning, Hans Oosters, nam de motie in ontvangst van VVD-Statenlid en initiatiefnemer Arthur Kocken. Voor de gelegenheid was de motie opgesteld in gelijkenis van het oorspronkelijke document.

Stichtse landbrief

De motie is hier terug te vinden 

Wat is de Stichtse Landbrief
De Stichtse Landbrief was een schriftelijke vastlegging op 17 mei 1375 van diverse rechten en plichten binnen het Nedersticht (nu zo ongeveer de huidige provincie Utrecht) tussen de bisschop Arnold van Horne van Utrecht als vorst/landsheer en de Utrechtse geestelijken en edelen op het platteland en diverse steden. Via de Landbrief werden beslissingen over onder meer belastingen, oorlog, bestuur, benoemingen en rechtspraak voorgelegd aan de Staten. Die oefenden ook controle uit op de bisschoppelijke uitgaven. De oorkonde werd beschouwd als een vorm van gewestelijke grondwet, waar nieuwe bisschoppen aan gebonden werden en kan daarom gezien worden als de geboorte van de Provinciale Staten van Utrecht .

Wat is het vervolg?
Er wordt een werkgroep van (oud)-Statenleden gevormd onder leiding van de voorzitter van de Staten, de Commissaris van de Koning.  Die gaat samen met Gedeputeerde Staten en partners uit de samenleving de eerste stappen zetten ter voorbereiding van de viering in 2025. Er worden in 2023 ideeën opgehaald in de samenleving. De werkgroep gebruikt het gesprek met de samenleving ook om te bespreken hoe herdenken, koesteren en vieren van markerende gebeurtenissen en/of personen uit de geschiedenis van onze provincie structureel (nog) beter kan worden ondersteund. In 2024 start de voorbereiding van activiteiten in 2025.

Arthur Kocken: "De viering van de Stichtse Landbrief moet bijdragen aan aandacht voor en reflectie op (vertegenwoordigende) democratie in de provincie Utrecht. En moet leiden tot een groter bewustzijn voor inspirerende momenten en personen uit ons gedeelde verleden."

 Stichtse landbrief aanbieding